دوره های کنونی

دوره مقدماتی TLU، دندانپزشکان خارج از اتحادیه اروپا، EEA9 و 10, 15 و 16  ماه می 2023

دوره مقدماتی آزمون عملی (OSCE) برای دندانپزشکان خارج از اتحادیه اروپا، 

EEA2023 ژوئن